FR NL

Juridische kennisgeving

Beliris ontwikkelde deze website en beheert de inhoud ervan. Het gebruik van de website en de informatie die daarin wordt verstrekt, is enkel mogelijk voor zover de hierna beschreven gebruiksvoorwaarden worden nageleefd. Enig gebruik van deze website houdt automatisch de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden in.

1. Verantwoordelijke uitgever

De uitgever van deze website is: BELIRIS - Vooruitgangstraat 56 - B-1210 Brussel - België

2. Aansprakelijkheid

De bedoeling van Beliris is om u via deze website op de hoogte te houden van zijn activiteiten, diensten en producten. Deze website dient geen reclamedoeleinden. Beliris doet al het mogelijke om de informatie op deze website te controleren en actueel te houden. De inhoud van deze website kan bovendien regelmatig worden aangepast. Beliris kan echter niet garanderen dat de inhoud van de website steeds volledig, nauwkeurig en up-to-date is. Beliris kan niet op basis van de inhoud van deze website worden beoordeeld. Voor een correcte bedrijfsbeoordeling kunt u gebruik maken van de wettelijke informatiekanalen.

Beliris kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de daarin verstrekte informatie. Beliris kan voorts niet aansprakelijk worden gehouden voor schade ten gevolge van technische problemen en onbeschikbaarheid van de website. Beliris garandeert geenszins dat de bestanden die via de website worden aangeboden compatibel zijn met de infrastructuur van de gebruiker.

Beliris kan de inhoud van deze website op ieder ogenblik volledig of gedeeltelijk en zonder voorafgaand bericht wijzigen. Beliris wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van fouten of het niet bijwerken van de website, behalve bij ernstige tekortkomingen of opzettelijke fouten.

3. Links naar andere websites

De websites waarnaar hyperlinks op deze website kunnen verwijzen, worden niet door Beliris gecontroleerd en Beliris is dus niet verantwoordelijk voor eventuele illegale inhoud op die externe websites, noch voor de hyperlinks die zelf doorverwijzen naar andere websites. De aanwezigheid van een hyperlink naar een website van derden houdt op geen enkele wijze een goedkeuring of kwaliteitswaarborg van Beliris in.

4. Intellectuele eigendom

De inhoud van de website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan Beliris of een derde houder is. Deze website, of bepaalde delen daarvan mogen uitsluitend worden afgedrukt of gereproduceerd voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, met de wettelijke vermeldingen die verwijzen naar de intellectuele eigendom: © Beliris. Iedere persoon die deze website wenst te reproduceren of onder het grote publiek te verspreiden, dient daartoe voorafgaand de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Beliris te bekomen.

Elk ander gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot de reproductie, aanpassing, verdeling, overdracht, heruitgave, bekendmaking en/of weergave van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beliris.

5. Bescherming van de privacy

Beliris garandeert de bescherming van de privacy van iedere gebruiker en leeft de daarop toepasselijke wettelijke bepalingen na. De gebruiker kan deze website vrij bezoeken en informatie over onze organisatie en diensten raadplegen zonder meedeling van persoonsgegevens.

Zie Bescherming van persoonsgegevens.

6. Contactformulier

U kunt met Beliris contact opnemen met behulp van het contactformulier. Ieder formulier waarvan de inhoud als niet relevant voor de werkzaamheden van Beliris wordt beschouwd, kan zonder gevolg blijven.

7. Link aanmaken naar deze website

Indien de gebruiker een link wenst aan te maken naar de website van Beliris, dient hij daarvoor steeds voorafgaand de toestemming van Beliris te vragen. Deze toestemming kan worden aangevraagd via de contactfunctie op de website. De gebruiker zal daartoe steeds de naam van de website vermelden waar de link zal worden toegevoegd, alsook de gegevens van de verantwoordelijke van die website en de redenen voor het toevoegen van een dergelijke link. Zonder akkoord van Beliris is het niet toegestaan om (1) een deep link te plaatsen op een website, en/of (2) een framed link of inline link te plaatsen naar de volledige website www.Beliris.be of naar een deel daarvan.

Het aanmaken van een hyperlink betekent niet dat het verbod om te kopiëren, te reproduceren of logo’s weer te geven zou vervallen.

De gebruiker bevestigt schriftelijk dat hij de door Beliris opgelegde voorwaarden aanvaardt en zal naleven. Die voorwaarden zijn meer bepaald:

Zelfs indien u toestemming hebt gekregen om een link aan te maken, kan Beliris dit steeds zonder opgave van redenen verbieden. Voor het aanmaken van een betalende link of een link onderhevig aan enige vorm van betaling door de gebruiker, moet steeds de schriftelijke toestemming van Beliris worden gevraagd.

Een link die op een of andere manier niet aan de hoger beschreven voorwaarden voldoet, kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze website, de exploitatie en het gebruik ervan zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Behalve bij dwingende bepaling zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd voor elk geschil in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website.

Laatst bijgewerkt op: augustus 2020

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Ik ga akkoord
Meer info

Contacteer ons
per telefoon

0800 11 299 9u-16u
Bekijk het
multimodale plan
BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node info.beliris@mobilit.fgov.be icone de transport Noordstation - Rogier

Contacteer ons
via mail

fleche décoration

Vraag 1/6

Erreur

Resultaat :

fleche de décoration