Deze website maakt gebruik van cookies. Bedankt om de analytische cookies (Google Analytics) te accepteren.
OK

Bescherming van persoonsgegevens

Algemeen

Het doel van deze informatie is het beleid van Beliris inzake de bescherming van de persoonsgegevens in de uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: AVG) en de op basis van de AVG in België aangenomen reglementering[1] toe te lichten.

Persoonsgegevens worden begrepen in de zin van artikel 4, 1) AVG: “Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”. Dit zijn met andere woorden de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: bijvoorbeeld uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres.

Deze tekst strekt tot het volbrengen van Beliris zijn/haar plicht onder artikel 5 AVG.

Verwerkingsverantwoordelijke

Beliris, gevestigd te Vooruitgangsstraat 56, 1210 Brussel en vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij verwerkt in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten. Dit betekent dat hij, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens bepaalt.

Verwerkte persoonsgegevens 

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • u surft op de pagina’s van het webportaal www.beliris.be. In uw browser beginnen ze met www.beliris.be. Wanneer een link u naar een andere website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten.
 • u contact met ons opneemt

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens met het doel om:

 • u in te lichten
 • uw vragen te beantwoorden
 • de dossiers die u aanbelangen te behandelen

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:  

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren
 • om u een antwoord te geven in uw taal

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

Situaties

Verzamelde en verwerkte gegevens

U raadpleegt een of meerdere pagina’s

IP-adres

U neemt met ons een contact op  via elektronisch formulier of via e-mail

Naam, voornaam, voorkeurstaal, adres, telefoonnummer, bedrijf, functie en e-mailadres dat u ingeeft.

Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en via berichtenverkeer.

Metagegevens die al dan niet gekoppeld zijn aan uw e-mail.

De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren:

 • taalkeuze
 • gebruikte zoekmachine
 • gebruikte trefwoorden
 • website waarlangs u gekomen bent
 • geraadpleegde pagina’s
 • raadplegingsduur per pagina
 • lijst van gedownloade bestanden
 • datum en uur van toegang
 • gebruikte browser
 • platform en besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website (o.a. taalkeuze, sessiestatus voor javascript...) en analysecookies (Google Analytics).

Bewaringsduur

De bewaringsduur:

 • van uw IP-adres: 24 uur
 • van de cookies: 13 maanden
 • van de uitwisselingen via het contactformulier en via e-mail: 5 jaren

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.  

Uw rechten als ‘betrokkene’

U beschikt over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van deze rechten zijn echter slechts in een beperkt aantal gevallen van toepassing.

 

 • U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens die door onze organisatie worden verwerkt;
 • U hebt het recht om onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
 • In bepaalde door de AVG voorziene gevallen hebt u het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
 • In bepaalde door de AVG voorziene gevallen hebt u te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, behalve indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst, wettelijk toegelaten is of berust op uw uitdrukkelijke toestemming;
 • In bepaalde door de AVG voorziene gevallen hebt u het recht onverwijld wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

In bepaalde omstandigheden (artikel 23 AVG) kan de uitoefening van uw rechten worden opgeschort.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (dpo@mobilit.fgov.be) door gebruik te maken van ons standaardformulier (link). We vragen u om uw aanvraag nauwkeurig te formuleren, zodat we ze concreet kunnen behandelen. Als u niet over een computer beschikt, kunt u uw aanvraag ook per brief ter attentie van onze DPO naar het volgende adres sturen:

Beliris
City Atrium
Vooruitgangsstraat 56
1210 Brussel

 We herinneren u eraan dat uw identiteit redelijkerwijze verifieerbaar moet zijn, zodat we er zeker van kunnen zijn dat niemand anders uw rechten probeert uit te oefenen. Dit doet u door ons een scan of kopie van uw identiteitskaart aan ons toe te zenden waarop de gegevens die niet nuttig zijn voor uw identificatie kunnen doorstreept zijn.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Elke werknemer van Beliris die uw persoonsgegevens verwerkt, doet dit in overeenstemming met de hem toevertrouwde opdracht.

In het kader hiervan krijgen onze werknemers enkel toegang tot uw persoonsgegevens wanneer ze relevant zijn voor het vervullen van hun opdracht. Ze zijn onderworpen aan het beroepsgeheim en moeten alle technische voorschriften naleven met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de beveiliging van de systemen die ze bevatten.

Onze organisatie heeft technische en organisatorische regels om te voorkomen dat uw gegevens in het bezit komen van personen die niet gemachtigd zijn ze te raadplegen of dat ze worden gewijzigd of vernietigd.

Onze gebouwen, servers, interne netwerken en gegevensoverdracht zijn onderworpen aan interne beveiligingsregels. Er is bovendien een audit voorzien door onze functionaris voor gegevensbescherming en, indien nodig, door een externe auditor.

U kunt zelf ook bijdragen aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Over bepaalde aspecten van de gegevensverwerking kunnen wij onmogelijk een bepaalde controle of invloed uitoefenen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij mobiele internetverbindingen (smartphones), waarvoor geen volledige veiligheid kan worden gegarandeerd. Daarom vragen we u hiermee rekening te houden bij het verzenden van gegevens via dergelijke verbindingen, die mogelijk minder veilig zijn. U kunt misbruik voorkomen en verhinderen of in ieder geval de risico's beperken:

 • Installeer een antivirusprogramma en update het regelmatig
 • Laat toestellen en toegangscodes niet onbeheerd achter
 • Log uit als u een toestel niet (meer) gebruikt
 • Zorg voor een wachtwoord dat moeilijk te ontcijferen en strikt vertrouwelijk is
 • Meld het verlies van uw toegangsgegevens en wachtwoorden
 • Let op ongewone elementen zoals een ongebruikelijk websiteadres, vreemde verzoeken (zoals een vraag over uw persoonlijke gegevens via e-mail)

Meer informatie hierover vindt u op: www.safeonweb.be (externe link)

Klachten

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en een beroep in rechte in te stellen als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd of dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG.

U kunt uw klacht indienen op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be

Functionaris voor gegevensbescherming

Voor verdere informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@mobilit.fgov.be

Laatste update: september 2019

 


[1] Deze betreft in hoofdzake maar is niet beperkt tot: de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteit, de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG