FR NL

Bescherming van persoonsgegevens

Gegevensbeschermingsverklaring

Algemeen

Deze verklaring verduidelijkt het beleid van Beliris (Directie Vervoerinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer) en zijn Diensten dat van toepassing is wanneer zij persoonsgegevens verwerken. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de transparantieverplichtingen vervat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als de GDPR en hierna afgekort als “AVG”).

Deze verklaring is een beknopte samenvatting. Om redenen van overzichtelijkheid voorziet Beliris op aparte pagina’s evenwel in meer gedetailleerde informatie rond:

 Deze verklaring is onderworpen aan wijzigingen ten gevolge van veranderingen in onze verwerkingsprocessen, nieuwe regelgeving alsook het voortschrijdend inzicht van de toezichthoudende autoriteiten. Beliris tracht deze evoluties steeds op een gepaste en tijdige wijze aan te brengen binnen deze verklaring en u hier desgevallend op bijkomende wijze over te informeren.

Meer informatie over de regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens in België vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger(externe link).

 

De verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is hij die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Net zoals in elke grote organisatie worden binnen Beliris specifieke verwerkingen van persoonsgegevens om organisatorische en/of regelgevende redenen toevertrouwd aan zijn verschillende Diensten. 

De verwerkingsverantwoordelijke is Beliris, vertegenwoordigd door zijn directeur.  

Contact:

adres: City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

telefoon: +32 (0)2 277 31 11

e-mail: info.beliris@mobilit.fgov.be

ondernemingsnummer: BE 0308.357.852

 

Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO) van Beliris kan gecontacteerd worden per post via Beliris - t.a.v. DPO 9A64, City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel of per mail via dpo@mobilit.fgov.be. Hij ziet erop toe dat het regelgevend kader betreffende de gegevensbescherming wordt nageleefd. Hij is de contactpersoon voor al uw vragen aangaande de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten onder de AVG.

Verwerking persoonsgegevens: welke gegevens, met welk doel en op welke grond 

De diensten van Beliris verwerken diverse categorieën persoonsgegevens voor uiteenlopende doeleinden. Deze worden samen met de aangewende rechtmatigheidsgrond per verwerking verder in detail toegelicht. Hierbij geven wij u evenwel reeds een kort overzicht van de voornaamste rechtmatigheidsgronden, categorieën verwerkte persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden:

 

 

 

 

Persoonsgegevens zullen door Beliris nooit worden verwerkt voor reclamedoeleinden, noch aan derden worden overgemaakt die persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

 

Bewaartermijn

Beliris bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijnen worden steeds bepaald per verwerkingsdoeleinde en worden verder in details vermeld. Daarbij wordt rekening gehouden met termijnen vervat in de regelgeving van de desbetreffende verwerking, de beginselen vervat in artikel 5 van de AVG en de plichten die aan Beliris zijn opgelegd door de Archiefregelgeving (in hoofdzaak de Archiefwet van 24 juni 1955).

 

Overdracht van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden gedeeld met derden wanneer Beliris op basis van zijn wettelijke verplichtingen, in het kader van de vervulling van een taak van algemeen belang, van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, vanwege een gerechtvaardigd belang of na het verkrijgen van uw toestemming hiertoe genoodzaakt wordt.

 

Uw rechten

Afhankelijk van de verwerking beschikt de betrokkene over een aantal rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens. Deze rechten zijn:

Deze rechten – alsook de wijze waarop u deze kunt uitoefenen – worden verder toegelicht.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van essentiële en functionele cookies. Essentiële cookies zijn noodzakelijk om de website correct te laten functioneren en kan u niet weigeren. Functionele cookies worden enkel geplaatst nadat u een keuze heeft gemaakt. Het beleid inzake cookies van Beliris wordt verder in detail toegelicht .

 

Beroepsmogelijkheden

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en een beroep in rechte in te stellen als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd of dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG. U kunt uw klacht indienen op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Verder contact met de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 

 

 

De gegevensverwerkingen

Algemeen

Deze pagina bevat een concreet overzicht van de door Beliris verwerkte persoonsgegevens. Dit overzicht wordt u verleend per Dienst. Hierbij wordt voorzien in een omschrijving van de verwerkingsdoeleinden, de rechtmatigheidsgronden voor de verwerking, de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens, de bronnen van de verwerkte persoonsgegevens, de bewaartermijnen en de mogelijke gegevensoverdrachten.

 

Kwaliteit en interne controle

Organiseren van opleidingen

Naam van de verwerking: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de organisatie van opleiding (bv. een Quality-time, interne opleidingen,…).

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Beheren van de logistieke organisatie van de opleiding en de communicatie naar de deelnemers.

Rechtmatigheid van de verwerking: Toestemming van de betrokkene.

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens; elektronische identificatiegegevens.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de betrokkene.

Hoe lang: Zo lang als nodig voor de uitvoering van onze werking

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Met deelnemers. 

 

HR

Sollicitatiebeheer

Naam van de verwerking: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van aanwerving van personeel voor Beliris

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Beheer van het selectie- en aanwervingsproces van het personeel binnen Beliris en contact met de hiervoor verantwoordelijke tussenpersonen.

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting, toestemming van de betrokkene.

Welke persoonsgegevens:  Persoonlijke identificatiegegevens;   identificatiegegevens, andere dan het rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid; persoonlijke kenmerken; elektronische identificatiegegevens; rijksregisternummer; opleidingsgegevens; beroepsgegevens; gerechtelijke gegevens betreffende veroordelingen en straffen; samenstelling van het gezin; vrijetijdsbesteding.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de betrokkene, van een derde (Selor).

Hoe lang: 75 jaar na de toekenning van de vacante betrekking.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Andere overheidsdiensten (FOD BOSA)

 

Stagebeheer Studenten

Naam van de verwerking: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de aanwerving van studenten voor stages bij Beliris.

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Beheren van het stageverloop (voorbereiding stage, opvolging tijdens de stage en afhandeling van de stageperiode).

Rechtmatigheid van de verwerking: Toestemming van de betrokkene.

Welke persoonsgegevens:  Persoonlijke identificatiegegevens; gegevens over opleiding en vorming.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de betrokkene.

Hoe lang: 1 jaar na het afronden van de betrokken stage.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Deze gegevens worden niet gedeeld.

 

 

Juridische dienst

Beheer van overheidsopdrachten – verzamelen van offertes van de inschrijvers

Naam van de verwerking: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op een overheidsopdracht

Finaliteit en omschrijving van de verwerking: de uitvoering van overheidsopdrachten

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens, rijksregisternummer; financiële identificatie- en transactiegegevens;

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de betrokkene.

Hoe lang: Documenten omtrent de werf: 10 jaar na de definitieve oplevering

Met wie worden deze gegevens gedeeld: gegevens worden niet gedeeld, tenzij de opvrager gemachtigd is om dit op te vragen (mandaat of wet)

 

Financiële dienst

Budget en boekhouding

Naam van de verwerking: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de budgettaire en boekhoudkundige huishouding (inclusief het ontvangstenbeleid)

 Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Interne bedrijfsvoering (boekhouding, budgetbeheer, leveranciersbeheer (onder andere in het kader van overheidsopdrachten), klantenbeheer, administratie van het personeel en de tussenpersonen, subsidies).

 Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting.

 Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens; rijksregisternummer; financiële identificatie- en transactiegegevens; financiële transacties; financiële middelen; schulden; beroepsactiviteiten; huidige betrekking; loon; overeenkomsten en schikkingen.

 Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de betrokkene (leveranciers- of zelf ingediende documenten); van derden (FOD Beleid en Ondersteuning, Kruispuntbank van Ondernemingen, Rijksregister); uit het koninklijk besluit omtrent de betrokken subsidie(s).

Hoe lang: 30 jaar na het beëindigen van de (rechts)handeling die de verwerking van de persoonsgegevens noodzaakte, tenzij bijzondere regelgeving een andere termijn voorschrijft.

 Met wie worden deze gegevens gedeeld: Andere overheidsdiensten (FOD Beleid en Ondersteuning, FOD Financiën) of indien de opvrager gemachtigd is om dit op te vragen (mandaat of wet)

 

Technische diensten

Naam van de verwerking: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de technische applicaties zoals Oisiris, Let’s Build, Works 365, Adobe Sign.

 Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Interne bedrijfsvoering, inloggegevens voor de hierboven vermelde applicaties.

 Rechtmatigheid van de verwerking: Toestemming van de betrokkene.

 Welke persoonsgegevens: profesioneel mailadres, login office 365, naam, achternaam, professioneel telefoonnummer

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de betrokkene

Hoe lang: 30 jaar na het beëindigen van de (rechts)handeling die de verwerking van de persoonsgegevens noodzaakte, tenzij bijzondere regelgeving een andere termijn voorschrijft.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: met beheerders van de applicaties (waarmee Beliris ook een verwerkingsovereenkomst heeft)

 

 

Communicatie

Organiseren van evenementen

Naam van de verwerking: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de organisatie van evenementen (bv. een congres, seminarie, infosessies).

 Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Beheren van de logistieke organisatie van het evenement en de communicatie naar de deelnemers.

 Rechtmatigheid van de verwerking: Toestemming van de betrokkene.

 Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens; elektronische identificatiegegevens.

 Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de betrokkene.

 Hoe lang: Tot max. 1 jaar na afloop van het evenement.

 Met wie worden deze gegevens gedeeld: Met mogelijke medeorganisatoren. 

 

Versturen van informatie

Naam van de verwerking: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van het versturen van informatie naar specifieke doelgroepen via een e-mailingtool of via buurtberichten

 Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Het informeren van specifieke doelgroepen over de activiteiten van de organisatie die rechtstreeks verband houden met hun omgeving of werk.

 Rechtmatigheid van de verwerking: Op basis van de verkregen gegevens.

 Welke persoonsgegevens:  Persoonlijke identificatiegegevens; elektronische identificatiegegevens.

 Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Op basis van het woongebied van een persoon (afhankelijk van de locatie van de werf).

 Hoe lang: In de e-mailingtool worden deze gegevens gewist na het versturen van de e-mail. De gegevens worden niet gewist in de databank.

 Met wie worden deze gegevens gedeeld: Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

 

Rechten van de betrokkene

 

Algemeen

Deze pagina bevat uitleg over welke rechten u als betrokkene heeft onder de AVG en hoe u deze kan uitoefenen.

Voor meer informatie over het beleid van Beliris inzake de verwerking van persoonsgegevens: zie de algemene Gegevensbeschermingsverklaring.

U kan deze rechten evenwel niet steeds laten gelden. Beliris zal u hiervan steeds op gemotiveerde wijze op de hoogte brengen.

 

Uw rechten

Recht van inzage en kopie: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door Beliris worden verwerkt, in te kijken en om er een gratis kopie van te krijgen.

Recht op rectificatie: U heeft het recht om de onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk te laten corrigeren. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

 Recht van bezwaar: In een aantal gevallen heeft u te allen tijde het recht om, door redenen die met uw specifieke situatie verband houden, bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

 Recht op beperking van de verwerking: In een aantal gevallen heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

 Recht op gegevenswissing: In een aantal gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te laten wissen.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: In een aantal gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens, die u aan Beliris heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door Beliris.

Recht op intrekking van uw toestemming: Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op uw toestemming, kan u die toestemming intrekken.

 

Uw rechten uitoefenen

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming. We vragen u om uw aanvraag nauwkeurig te formuleren, zodat we ze concreet kunnen behandelen. U kan het aanvraag per e-mail verzenden naar dpo@mobilit.fgov.be

Als u niet over een computer beschikt, kunt u uw aanvraag ook per brief ter attentie van onze functionaris voor gegevensbescherming sturen en dit naar het volgende adres:

Beliris - t.a.v. DPO (9A64)

City Atrium

Vooruitgangstraat 56

1210 Brussel

We herinneren u eraan dat uw identiteit redelijkerwijze verifieerbaar moet zijn, zodat we er zeker van kunnen zijn dat niemand anders uw rechten probeert uit te oefenen.

Uw aanvraag zal in principe binnen één maand worden behandeld. Indien uw aanvraag complex is of de Dienst een groot aantal aanvragen dient te verwerken, kan die termijn met twee maanden worden verlengd.

  

 

Cookiebeleid

Toepassingsgebied en verantwoordelijkheid

Het cookiebeleid van Beliris dat op deze pagina wordt toegelicht, is van toepassing op alle door Beliris beheerde webpagina’s. Deze webpagina’s kan u in uw browser herkennen doordat zij aanvangen met een van volgende adressen: www.beliris.bewww.beliris.brussels

Beliris beheert zijn eigen website. Voor vragen aangaande het cookiebeleid van Beliris kan u contact opnemen met de DPO per mail  dpo@mobilit.fgov.be.

Opgelet! Wanneer een link u naar een website, een andere portaalsite, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt dat niet in het beheer is van Beliris, dan gelden de voorwaarden van de beheerders van de desbetreffende website, online toepassing of het desbetreffende sociaal netwerk.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die (al dan niet) automatisch worden opgeslagen op het apparaat waarmee u een website bezoekt. Deze cookies maken het voor de gebruiker gemakkelijker om de bewuste website te gebruiken. Zo bijvoorbeeld verhogen zij de snelheid en de efficiëntie van uw gebruik van de website en/of laten zij toe om de website (of applicatie) aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Cookies hebben doorgaans ook een vervaldatum. Zo worden sommige cookies automatisch verwijderd wanneer u uw browser (bv. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, …) afsluit (zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langer op uw computer blijven staan, soms totdat u ze handmatig verwijdert (zogenaamde permanente cookies).

 

Welke cookies gebruiken wij en voor welke redenen?

Beliris maakt gebruik van volgende soorten cookies:

 Hieronder vindt u een concrete lijst van de cookies die wij gebruiken, voor hoelang deze worden aangemaakt en waarvoor ze dienen.

 

 Essentiële en functionele cookies

 

Naam cookie

Naam beschrijving

Vervaltermijn

Doel

has_js(externe link)

Drupal Javascript checker

Als de browser gesloten wordt

Hiermee wordt bepaald of uw browser Javascript accepteert of niet (sessiestatus).

JSESSIONID

Java Sessie tracker

Als de browser gesloten wordt

Hiermee kan het Java-platform een surfsessie volgen.

oamLan

Cookies voor taalkeuze

Onbeperkt

Zo onthoudt onze site in welke taal u de site wilt bezoeken. - Afhankelijk van het deel van de site wordt de cookie oamLan of mobLan geplaats. De functionaliteit is dezelfde.

 

mobLan

Cookies voor taalkeuze

 

Onbeperkt

Zo onthoudt onze site in welke taal u de site wilt bezoeken.

Afhankelijk van het deel van de site wordt de cookie oamLan of mobLan geplaats.

De functionaliteit is dezelfde.

cookie-agreed

Drupal Cookie checker

90 dagen

Zo onthoudt onze site of u de cookies accepteert of niet.

 

 Social website cookies

Naam cookie

Naam beschrijving

Vervaltermijn

Doel

PREF*

 

VSC*

 

VISITOR_INFO1_LIVE - *

Youtube 
embedded videos

8 maand

 

Als de browser gesloten wordt 

 

8 maand

Wij integreren video’s van ons YouTube kanaal door gebruik van YouTube’s “privacy-enhanced mode”. Deze modus zet cookies op uw computer van zodra u op een Youtube filmpje klikt, maar er is geen link met uw ander Youtube surfgedrag.

 

Beheer van uw cookies

Als u cookies wilt beheren of wissen, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. U vindt meer uitleg in de onderstaande links.

 

Gebruikt u een andere browser? Verifieer dan of de procedure voor uw browser bestaat op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Opgelet: deze site is momenteel enkel beschikbaar in het Engels.

 

Uw rechten

Bepaalde verzamelde gegevens die onder dit cookiebeleid vallen, laten toe om u te identificeren of een band met u te leggen als een natuurlijke persoon en kwalificeren bijgevolg als persoonsgegevens. In dat geval is ook de Gegevensbeschermingsverklaring van Beliris van toepassing (zie de algemene Gegevensbeschermingsverklaring). In dat geval kan u uw rechten als betrokkene onder de AVG uitoefenen. 

 Deze rechten zijn: 

 

 Laatste update: 17/12/2021

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Ik ga akkoord
Meer info

Contacteer ons
per telefoon

0800 11 299 9u-16u
Bekijk het
multimodale plan
BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node info.beliris@mobilit.fgov.be icone de transport Noordstation - Rogier

Contacteer ons
via mail

fleche décoration

Vraag 1/6

Erreur

Resultaat :

fleche de décoration