Deze website maakt gebruik van cookies. Bedankt om de analytische cookies (Google Analytics) te accepteren.
OK

Waarden

Vijf waarden, steeds aanwezig in onze activiteiten, dagelijks gedragen en gedeeld door alle diensten van Beliris. Ze vormen de basis waar onze missie op steunt.


Samenwerking - Levenskwaliteit verbeteren - Expertise - Integriteit - Dynamisme


1. Samenwerking

Beliris dankt zijn bestaan en zijn kracht aan samenwerking. Als samenwerkingsakkoord staat Beliris zij aan zij met zijn partners, die hij steeds bijstaat met zijn expertise, dynamisme en integriteit.

De teamgeest is sterk bij Beliris. Het succes van een project  hangt immers nooit af van één persoon, maar van een team, dat ervaring uitwisselt, luistert naar elkaar, transparant is en het werk van de anderen waardeert.

2. De levenskwaliteit verbeteren

Op de werkvloer bevordert Beliris een menselijke aanpak waarbij zowel het management als de medewerkers zich beschikbaar opstellen en anderen een luisterend oor bieden. Beliris wil zijn medewerkers begeleiden naar autonoom werken en hen de nodige tools voor hun ontwikkeling aanbieden: opleiding, aangenaam en stimulerend werkkader, evenwicht tussen werk en privéleven, …

Ook voor wat zijn rol binnen de samenleving betreft, neemt Beliris zijn verantwoordelijkheid op. Voor elk project stelt Beliris zich als doel de levenskwaliteit van de toekomstige gebruikers te verbeteren. Daarom wil Beliris projecten realiseren die bestand zijn tegen de tand des tijd door te waken over de duurzaamheid van zijn acties. Tot slot wordt de kwaliteit van de projecten gegarandeerd door de professionalisering van onze werking.

3. Expertise 

Beliris wil erkend worden als de expert in bouw, renovatie en restauratie van infrastructuurwerken, openbare ruimten en gebouwen in het Brussels Gewest. Deze expertise, die wordt opgebouwd tijdens de studie en uitvoering van een project, moet worden bewaard, geactualiseerd en uitgewisseld binnen Beliris. 

4. Integriteit

Integer zijn, is verantwoordelijk zijn voor zijn daden en beslissingen. Blijk geven van coherentie tussen woord en daad. Verbintenissen nakomen. Daarom kent en neemt iedere medewerker zijn verantwoordelijkheden.

Integer zijn, is ook op een ethische en transparante manier werken. Beliris bouwde hiervoor een sterk deontologisch kader uit dat het vertrouwen van de burger in de goede werking van de organisatie wil versterken. Wat dit betekent voor onze medewerers?  Verantwoordelijk en eerlijk handelen bij de uitoefening van hun opdracht, zonder vermenging van algemeen en eigen belang. Verder streeft Beliris ernaar zinvolle acties te ondernemen opdat hij zijn taak op een gewetensvolle, loyale en competente manier kan uitoefenen.

5. Dynamisme 

Beliris helpt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn partners om hun vele uitdagingen het hoofd te bieden door open te staan voor initiatief. Hierdoor kan Beliris in alle domeinen innoveren, rekening houdend met de externe beperkingen. Daarnaast past Beliris zijn interne processen aan om ze eenvoudiger en efficiënter te maken.